اعضاء شورای روستا :

محمد صادق شاد منامن، لطف اله یوسفی منامن،


معراج عظیمی منامن