هنرمندان روستا :

عنایت اله عطایی منامن (خدایش بیامرزد)

پیرولی غلامی منامن (خدایش بیامرزد)

داود رحیمی منامن

کورش عمرانی منامن