تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir - مداحهان وتعزیه خوانهای قدیمی منامن

مداحهان قدیمی منامن
1- مرحوم سعد اله عظیمی منامن

 


2- مرحوم ایت اله عمرانی منامن


3- مرحوم نجفقلی مهدیزاده منامن


4-قدرت اله مهری منامن


5-علی رحیم رحیمی منامن

 

6- محمد صادق شاد منامن


7-منصور مهری منامن


8- مصطفی همتی منامن
.
.
.
تعزیه خونهای قدیمی منامن
1- مرحوم ایت اله عمرانی منامن
2-مرحوم نجفقلی مهدیزاده منامن
3- مرحوم زیر علی احمدی منامن
4-منصور مهری منامن
5-زمانعلی عظیمی منامن
6-سلیم سلیمانی منامن