تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir - لینک سایتها و وبلاگهای علمی.بازی.ریاضی.فکری.اموزشی شهرستان خلخال

علمی ، بازی ، ریاضی ، فکری ، آموزشی
--- --- ---
پرولرن (مرجع آموزش زبانهای برنامه نویسی ) مهدی منافی http://www.prolearn-vs.com
بامیک حسین اثباتی http://bamyk.ir/
جغرافیا علی بدلی http://kh-badali.fay.ir/
زبان انگلیسی راهنمایی سید انصار اعلایی khalkhalenglish.blogfa.com
گنجینه های علمی و ادبی خورش رستم جعفر غیاث پور http://www.8jin-moalem.blogfa.com/