تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir - مکانهای تجمع جوانان منامین

مکانهای تجمع جوانان منامین  :

توکان قاباقی، مسجد قاباقی، یوخاری خرمندر، آشاقی  خرمندر، مدرسه قاباقی، آرا خرمن، آرا تنگه، کولوکلر